FUNDACJA REFFROM,   WARSZAWA

gayplaces.pl

 brak ocen

Adres: WARSZAWA , ul. Al. Jana Pawła II 43A/37B

Informacje/Opis

Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji została ustanowiona przez fundatora Roberta Strzeleckiego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 kwietnia 2016 roku przed notariusz Anitą Hnatyszyn w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy Al. Niepodległości nr 35 lokal 4 za numerem repertorium A 1204/2016. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016, poz. 40). Jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego na podstawie i w ramach obowiązującego prawa. Jej siedzibą jest Miasto Stołeczne Warszawa a terenem działania obejmuje Rzeczpospolitą i zagranicę. Nadzór nad organizacją sprawuje minister właściwy dla spraw zabezpieczenia społecznego oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Władzami Fundacji są Zarząd, Kapituła oraz Komisja Rewizyjna.

Strona internetowa www.undacjarefform.pl/

Oceń miejsce

Wskaż ocenę klikająć w gwiazdki


Opinie

Jeszcze nikt nie ocenił tego miejsca.